STYREMEDLEMMER 2023

ÅRSMØTEREFRAT 2022

ÅRSMØTE 2022
 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VENELAGET OLAV H. HAUGE

TID: FREDAG 9 SEPTEMBER 2022, kl 1600 - 1700

STAD; HAUGESENTERET HERADSSTYRESALEN

DAGORDNING

  1.                  Godkjenning av innkalling og saksliste
  2.              Val av ordstyrar , referent og to som skal underskrive protokollen
  3.      .        Årsmelding 2021-2022
  4.          Rekneskap 2021-2022
  5.              Inkomne saker
  6.               Val av styre, revisor og valnemnd

Saker som medlemmene vil ha opp på årsmøte må sendast til styret to veker før årsmøtet

 

For Venelaget

Olav Ljones, leiar

Epost: ola-lj@online.no

Ostadalsveien 16, 0753 Oslo

Tlf  90693904

ÅRSMELDING 2021-2022

Melding om verksemnda Venelaget Olav H. Hauge, 14.9.2021 til 09.09.2021

Val årsmøte august 2021:

Styre:

Olav Ljones, leiar

Stefan Andreas Sture - redaktør

Marit Hafting

Guri Hjeltnes

Ingebjørg Winjum

Oddny Miljeteig - varamedlem

Rekneskapsførar Anders Opheim

Revisor Asbjørn Børsheim

Valnemnd: Sveinung Time, Ingebjørg Ljones, Vidar Vambheim

Grunna pandemien vart Poesifestivalen 2020 utsett til 2021, og neste Poesifestival fastsett til 2022. Det vert difor denne perioden arrangert årsmøte med eit år mellom, ikke to som vanleg.

 

Styrearbeid

Det har vore ni styremøter, alle som telefonmøter. Sidan alle kjenner kvarandre godt etter kvart, har telefonmøta fungert godt, men fysiske møte har vore eit sakn. Me har ikkje lukkast å få dette til pga. lange avstandar og at styremedlemene er bundne av ulike aktivitetar. Styret har i tillegg nytta kommunikasjon over e-post i handsaming av nokre saker.

Styret har drøfta stoff til Venelagshefte saman med redaktøren. Det er gitt ut to hefte sidan forrige årsmøte (sjå nedanfor)

Styret har arbeidd med å få til Haugekveldar. Før pandemien hadde me klare planane for ein kveld i Tromsø med gjentaking av programmet Liv B. Osa og Knut Hamre hadde på Rossvoll under Poesifestivalen hausten 2018 og Litteraurhuset i Bergen våren 2019. Det har synt seg at korkje Tromsø mållag eller Venelaget har økonomi til å gjennomføre arrangementet no, men me har kontakt framover i håp om at det skal endre seg.

Styret har ikkje fått vidareutvikla heimesida slik det var tenkt i samarbeid med Haugesenteret. I påvente av arbeidet med felles heimeside, har Venelaget ikkje fått til vedlikehald av eigen heimeside. Venelaget vil gjerne kunne kommunisere med medlemmane elektronisk, men slit med å samle inn e-postadresser til medlemmane. Det gjer og innkreving av lagspengane arbeidskrevjande

Venelagshefte

Styremøte har m.a. vore nytta til drøfting av stoff til heftet. På årsmøte 2021 vart Stefan Sture valt til redaktør, og heile styret har fungert som redaksjonskomite. Stefan Sture, Olav Ljones, Marit Hafting og Ingebjørg Winjum har hatt det praktiske arbeidet med tilrettelegging av stoffet rundt utgjevingane. Me har hatt god støtte av Audhild Nerhus ved Allkopi som har sett opp heftet, trykket og sendt det ut.

Styret vedtok nov. 21 at honorar for innlegg i Venelagshefte skal vere 2000 NOK for artikkel og 1000 NOK for mindre arbeider.

I Venelagshefte kan dei einskilde forfattarane velgje den målforma hen er fortruleg med og synes høver til teksten. I dei siste hefta har det vore artiklar på engelsk.

Hefte 2/21 kom rett før jul 2021, og hefte 1/22 kjem september 2022. 

Amboltprisen

På siste årsmøte vart det ikkje vald nemnd for Amboltprisen. Styret fekk fullmakt til å drøfte vidare arbeid med Amboltprisen, både statuttar, prisbeløp og Amboltprisnemnd. 15. mars vedtok styret av grunngjevinga for prisen ikkje skulle endrast: den skal gå til «ein person som har arbeidd for Olav H. Hauges si dikting og gjort henne kjend.» 6. mai bestemte styret at Einar Økland skulle få Ambolprisen 2022.

Økonomien i laget er ikkje lenger så god som tidlgare (sjå nedanfor), og styret meiner utgjeving av to Venelagshefte i året skal ha prioritet framfor Amboltprisen dersom det ikkje er midlar til begge. Styret rår vidare til at det ikkje vert valt nemd for Amboltprisen på årsmøte 2022.

Haugestiftinga

Olav Ljones har vore representant for styret i Haugestiftinga.  Ny samarbeidsavtale med Nynorsk kultursentrum er ferdig og signert.

Søknad om sponsorpengar

Våren 2022 søkte Venelaget Fritt ord om 50 000 NOK til støtte for å gi ut Venelagsheftet «Det vil gi rom for fortsatt utgivelse og kvalitet for Venelagsheftet». Me fekk avslag på søknaden.

Det er søkt forlaget Det Norske Samlaget om 17 000 NOK til støtte for å dele ut Amboltprisen. Me har førebels ikkje fått svar på den søknaden.

Det er søkt Sparebankstiftinga Hardanger om støtte til arrangementet på Rossvoll 10.9. Med Økland og Hauge i eplehagen. Søknadsfrist er 30.9.

Med har søkt Folkeuniversitetet i Hordaland om støtte til arrangementet på Rossvoll 10.9.

Medlemstal

I 2021 hadde Venelaget 183 medlemmer. Per 1.9.22 hadde laget vel 200 medlemmer. Facebookgruppa Venelaget Olav H. Hauge har har no over 5500 medlemmer og dette har vore stigande siste året.

 REKNESKAP 2021-2022  (KLIKK PÅ TEKSTEN)

ERFARINGAR OG VEGEN VIDARE FOR VENELAGET

Det å administrere Venelaget Olav H. Hauge er relativt arbeidskrevende. Administrasjon av medlemslistene er tungvint og henger sammen med at vi mangler e-post adresse for mange medlemmer. I de siste 6 årene har vi purret på medlemmene for å få de til å opplyse om sine e-poster, uten stor suksess.

Mens vi tidligere sendte ut bankgiro sammen med Venelagsheftet for å kreve inn lagspengene, har vi de siste årene forsøkt å purre via epost. Grunnet mangler i e-post listene, inkludert at en del e-poster  ikke lenger er gyldige, har dette gitt store problemer  i innkrevingen. Medlemslistene bestod i august  av omkring 200 som har betalt og 200 som ikke har betalt, etter omfattende purring i månedsskiftet juni-juli. For å nå fram til personer uten gyldig e-post adresse, har lederen på eget initiativ forsøkt å finne mobiltelefon nummer og purre ved %A8sende SMS. Dette har gitt gode resultater og ganske mange innbetalinger.  De som ikke ønsket å være med ble invitert til å melde dette  og drøyt 20 mar meldt fra om dette.  Det er nå flere enn 200 som har betalt og færre enn 200 som ikke har betalt.

Det er klart flere enn de drøyt 200 betalende medlemmer som har interesse av Olav H. Hauge, noe som viser seg ved at det er 5500 som er med i Facebook gruppa. Av disse er det imidlertid bare en liten del som er aktive deltagere i Facebook gruppa.

Venelaget har en internett-hjemmeside. Teknisk har vi følt at den er lite brukervennlig både for Venelagets styre og medlemmer eller andre lesere. Ved årsmøtet i 2016 hvor det ble drøftet hvilke konsekvenser etableringen av Haugesenteret bør få for Venelaget, var en av konklusjonen at Venelaget og Haugesenteret burde samarbeide om en felles hjemmeside. I seks år har Venelaget ventet på at dette arbeid skulle settes i gang og ved passende anledninger minnet Haugesenteret om dette. Nå er siste tilbakemeldingen fra Haugsenteret at de regner seg som ferdig med omleggingen   og det er opp til Venelaget å utvikle en «fane» for Venelaget. Det er verdt å merke seg at siden Venelaget drøftet  samarbeid om heimeside med Haugesenteret i 2016   har  Haugesenterets hjemmeside   blitt sterkere integrert i Nynorsk kultursentrums hjemmeside noe som kan ha betydning for  hvordan en skal  legge til en fane med hjemmeside for Venelaget.

Venelagsheftet har kommet ut med to nummer i året med i overkant av 30 sider for hvert nummer. Tekstene skrives i word av forfatterne og en redaksjon utgått av styret finner bilder og leser korrektur. Allkopi ved Audhild Nerhus har gjort en formidabel jobb med å redigere stoffet til et ferdig hefte. Vi har forsøkt å gjøre heftet litt mer leselig ved å justere litt på skrifttypen og ved å bruke fargebilder. Porto og papir er ikke billig og det koster om lag 20 000 kr. pr nummer for trykking og utsending. I tillegg kommer honorar for eksterne bidrag.

Dette betyr at med to nummer i året brukes nær hele inntekten fra lagspengene.

I de siste 6 årene har styret vært klar over at papirhefte er en lite moderne og dessuten en kostbar aktivitet. Vi har imidlertid ikke i synlig grad evnet å bevege oss over mot en moderne - digital arbeidsform. Styret tror det er riktig å bevege seg i digital retning og for å komme dit trengs en mer tydelig satsing  på endring, enn vi har fått til i denne 6 års perioden. Det er en fordel om styret kan ha med personer med interesse og kompetanse på den digitale framtid.

Styret hadde  oversett at Venelaget er pliktig å sende to kopier av heftet til Nasjonalbiblioteket  men ble purret på dette og vi maktet å framskaffe to ex av  de heftene 2016-2022 som ikke var sendt. I fortsettelsen skal vi både avlevere papirkopier og pdf filer.

Venelaget har tradisjonelt hatt kunstneriske arrangement kobla til Hauge dikt. Av flere grunner inkludert pandemien, har vi ikke fått til slike arrangementer de siste årene. Vi har imidlertid valgt å satse på  programmet under Poesifestivalen. Det er store kostnader også for et amatør arrangement drevet fram av Venelaget og billett inntektene er usikre. Vi har valgt å legge arrangementet til Rossvoll i et meget godt samarbeid med eieren av Rossvoll. Vi tror det gir publikum en ekstra verdi med Hauge dikt i Hauges hage. Andre deler av poesifestivalens program blir imidlertid ikke lagt til Rossvoll.

Vi har søkt om økonomisk støtte til Venelagsheftet og til arrangementet  under Poesifestivalen  inkludert Amboltprisen, men til nå har vi ikke fått innvilget våre søknader.

Arbeidsmetodene og oppgavene må tilpasse seg en virkelighet med begrensede inntekter fra lagspengene og store utgifter til papirutsending og kunstnerhonorar. En vei videre kan ligge i en overgang  fra papir til digital aktivitet for stoffet som i dag kommer i Venelagsheftet. Vi må også vurdere om vi skal våge oss på en digital vei for kunstnerisk formidling av Haugestoff. Kanskje den digitale overgang ikke bare kan redusere  utgiftene men også øke inntektsmulighetene.

 

Styret i Venelaget Olav H. HaugeÅrsmøte 2021
 INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Tid: 4. september kl. 16.00-17.00 på Rossvoll
Stad: Rossvoll, Ulvik
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av ordstyrar, referent og to som skal skriva under protokollen
3. Årsmelding 2019-2021 ved leiar Olav Ljones.
4. Rekneskap 2019-2021, ved kasserar Anders K. Oppheim.
5. Innkomne saker
6. Val av styre, valnemnd , revisor og amboltprisnemnd
Saker som medlemmene vil ha opp på årsmøtet, må sendast til styret,
ved leiaren, seinast to veker før årsmøtet.
For Venelaget
Olav Ljones, leiar
Ostadalsveien 16, 0753 Oslo
e-post ola-lj@online.no.
Mobil 90 69 39 04

Melding om verksemda Venelaget Olav H. Hauge, 8.9.2018 til 3.9.2021

Styret

Årsmøtet 8.9.2018 valde til styret:

-          Olav Ljones, leiar

-          Marit Hafting

-          Guri Hjeltnes

-          Kamilla Systaddal (var ikkje med i styret det siste året)

-          Ingebjørg Winjum

-          Astrid Kløve-Graue - vara

-          Pia Davanger Angell- vara (trekte seg med ein gong)

Grunna avlysing av Poesifestival 2020 og dermed og utsetting av årsmøtet har styret arbeidd i 3 år og ikkje 2 år som var planlagd. Programmet under poesifestivalen 2018 med Liv Osa og Knut Hamre var kunstnarleg vellukka og med godt besøkstal, 134 på sitteplasar og 42 ståplassar.

Styrearbeid

Styret har hatt to styremøter  med oppmøte og ni telefonmøter. Styret  har og nytta e-post kommunikasjon i handsaminga av nokre saker.

Styret har arbeidd med å  få til Haugekveldar  på ulike stader i Norge. Programmet med Liv Osa og Knut Hamre vart framsynt i Litteraturhuset i Bergen 26.04.19. Det var og framførd i Tønsberg bibliotek 17.09.19 med Bodil Cappelen som arrangør. Det vart avtala ei framsyning i Tromsø våren 2020, men den måtta avlysast grunna pandemien.

Styret har ikkje fått vidareutvikla heimesida slik det var tenkt. Planen var å kople heimesida til Venelaget til heimesida til Haugesenteret når denne vert modernisert. Moderniseringa av heimesida til Haugesenteret er forseinka og moderniseringa av heimesida til Venelaget har difor stoppa opp.

Venelagsheftet

Og i denne perioden har Venelagsheftet kome med to nummer i året, om lag 34 sider i kvart nummer. Trykk og form er om lag den same som før men det er tatt i bruk ein litt større skrifttype som er lettare å lesa. Heftet har og tatt i bruk fargar på fotografia.  Heftet har vorte redigert av Olav Ljones ( redaktør) Marit Hafting og Ingebjørg Winjum.

Amboltprisen

Nemnd for Amboltprisen 2021 er: Audun Lødemel - Øystein Hide - Randi Jåstad - Eirik Vassenden. Prisvinnar i 2021 er Kathrine  Hanson, litteraturforskar frå USA.

Haugestiftinga

Venelaget  har oppnemnd Olav Ljones til styret i Haugestiftinga. Boksamlinga etter Olav H. Hauge er eigd av stiftinga og er deponert  til Haugesenteret og stilt ut der. Venelaget har understreka at det er viktig at boksamlinga vert omtala og vist fram på Haugesenteret. Det finst ein elektronisk søkbar katalog, noko som kan nyttast av Haugeinteresserte. Om bøkene vert skanna, ville bøkene verta endå meir tilgjengeleg. Arbeidet med skanninga er starta opp. Haugesenteret/ Nynorsk Kultursentrum har starta opp eit prosjekt  som vil gi betre inneklima der bøkene er lagra.

Medlemstal

Det er pr august 2021  183 som har betalt lagspengar i  Venelaget for 2021. I 2020 var det 194 betalande medlemer. Det  kan noterast at det i Facebook gruppa er 4600 medlemmar.  Årsmøtet i venelaget 2020 utsett til 2021
 Grunna korona virus og  covid 19 epidemi er Poesifestivalen  2020 utsett til september 2021. Styret i Venelaget  tilrår at årsmøtet i Venelaget og vert utsett til 2021 slik at ein kan halda årsmøte samstundes med Poesifestivalen. Dette er og i godt samsvar med vedtektene til Venelaget. Det  noverande styret er innstilt på å arbeida i styret dette ekstra året. Om nokre av medlemmane ikkje er samde med denne løysinga kan dei kontakta styret ved leiar ola-lj@online.no.

Styret 2020 - 2021 vil då vera, med e-post adressa:
Olav Ljones (leiar). ola-lj@online.no
Marit Hafting. Marit.Hafting@gmail.com
Guri Hjeltnes.  guri.hjeltnes@hlsenteret.no
Kamilla Systaddal. kamisyst@gmail.com
Vara; Astrid Kløve Graue, akg@avisa-hordaland.no
Kasserar.Anders Opheim. andersko@ulvik.org 


Haugekveld i Bergen 26 april 2019

Om Venelaget Olav H. Hauge
Olav H. Hauge, lyrikaren frå Ulvik (1908 - 1994), er framleis ein kjend og kjær poet. Hausten 2016 hadde NRK ei kåring av dei beste norske dikt gjennom tidene, og i finalen var to dikt av Olav H. Hauge med, og diktet «Det er den draumen» vann heile kåringa. Hauge sjølv ville nok ikkje ha  lika slike kåringar. Men og mens han levde, fekk Olav merka at han var ein særs omtykt poet både hos folket og i aukande grad mellom litteratane.

Det grodde i Hauge sine spor. I 1999 vart Venelaget Olav H. Hauge skipa på Rossvoll,  diktarheimen til Olav H. Hauge i Ulvik. Laget er landsomfemnande og er for vener av Olav H. Hauge si dikting og har no omlag 300 medlemmar.  Styret gjev ut Venelagsheftet. Det har vore ulike arrangement og føredrag, men den største tilskipinga vart Poesifestivalen som no Haugesenteret og Nynorsk Kultursentrum  har ansvaret for.  Hausten 2018 var det festival og neste er 2020.

Styret for 2018-2020 er
- Olav Ljones, leiar
- Marit Hafting
- Guri Hjeltnes
- Kamilla Systaddal
- Ingebjørg Winjum
- Astrid Kløve-Graue - vara

Venelaget ynskjer alle velkomne som medlemmar og lagspengane er k 250 som kan innbetalast til konto  3450 30 01960 ved kasserar Anders Kristoffer Oppheim.

 

HAUGESENTERET I ULVIK OG ULVIK POESIFESTIVAL

Venelaget var pådrivarar i arbeidet med etableringa av Haugesenteret i Ulvik. Senteret hadde offisiell opning torsdag 4. september 2014. Det skal vere ein møtestad for poesi- og litteraturinteresserte frå heile landet, med omvisingar, føredrag og ulike utstillingar.
I tillegg har senteret samla alt tilgjengeleg materiale om Hauge og kopiar av alle tekstane hans.

Referat årsmøte 2018
 Referat årsmøte 8.9 2018

Årsmøtet 8.september 2018
 Det var årsmøte for Venelaget Olav H. Hauge på Rossvoll under Poesifestivalen 2018. Det nye styret som vart valt er:

-          Olav Ljones, leiar

-          Marit Hafting

-          Guri Hjeltnes

-          Kamilla Systaddal

-          Ingebjørg Winjum

-          Astrid Kløve-Graue - vara

Referatet er lagd ut på heimesida.

Det vart vedteke å fylgja opp vedtaket frå 2016 om samarbeid  med Haugesenteret om at heimesida til Venelaget kjem inn under heimesida til Haugesenteret. Vedtaket under årsmøte har som ambisjon å få til ein overgang frå 2019. Det syner seg at dette vert for tidleg då Haugesenteret skal leggja om heile  si heimeside og at det er naturleg at overflytting av heimesida for Venelaget ventar til Haugesenteret er ferdig med si eiga omleggjing, Venteleg ikkje før i 2020. 

Årsmøte 2018

Fjellet kring Uppsæte, Hallingskeid og Finse

Denne artikkelen "Fjellet kring Uppsete, Hallingskeid
og  Finse i eldre tid" var trykt i Den norske turistforenings årbok i 1950 og er skriven av Olav H. Hauge

Amboltprisen 2018

Kven bør få Amboltprisen 2018?

Prisen, ein støypt ambolt og ein sjekk på kr 10.000, vert delt ut på poesifestivalen i Ulvik 7. - 9. september.

Idar.Stegane@uib.no
Øystein Hide, oystein.hide@fof.uib.no
Audun Lødemel,loedemel@gmail.com
Randi Jåstad, randijaa@gmail.com        Rediger